Мапирање

Проектот ќе спроведе анализа на литературата земајќи ги предвид: 1. таксономија на вештините на влијание (Рамка за вештини); 2. најчесто користени методи и техники за проценка на влијанието на бизнисот.

Главните резултати од оваа истражувачка анализа, во согласност со целите опишани погоре, се:


Резултат 1: Рамка која ги вклучува главните пристапи и методи пронајдени во литературата за проценка на влијанието и детален опис на тоа како тие функционираат;

Резултат 2: Рамка на вештини: влијание врз вештините. Надлежностите кои ќе ја формираат оваа рамка ќе бидат резултат на мапирањето на методите и алатките за оцена на влијанието (резултат 1). Секој пристап всушност бара специфични вештини. Покрај овие, ќе бидат предложени и други повеќе трансверзални вештини (како резултат на проучување и истражување), кои може да бидат корисни за комплетирање на рамката.

За дефиницијата Рамка на вештини, ќе биде промовиран пристап заснован на два методи: *Метод од долу нагоре преку анкета Метод од долу-нагоре преку компаративна анкета за студенти меѓу партнерските универзитети Метод од горе надолу преку проучување литература , анализа на секундарни извори и студии на случај.