РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ

Четирите главни Општи цели на овој проект се

АНАЛИЗА НА ЛИТЕРАТУРАТА

Проектот ќе спроведе Анализа на литературата земајќи ги предвид: 1. таксономија на вештините на влијание (Рамка за вештини); 2. Повеќе…

ОБУКА

IMPACT ACADEMY има главна цел да понуди бесплатно, повеќејазично образование и обука на високо ниво на тема…

АЛАТКИ

Алатката за проценка на влијанието на SDG ќе биде бесплатен, онлајн ресурс за претприемачи и идни претприемачи, компании,…

ПРОЕКТОТ

Сегашниот економски систем во голема мера е насочен кон зголемување на економскиот раст на сметка на зголемување на социјалната нееднаквост и деградација на животната средина. Сепак, компаниите можат да имаат позитивно влијание врз целите за одржлив развој. Улогата на образованието е да ги олесни овие промени на парадигмата, на пр. да ги поддржи младите и студентите да стекнат нови вештини, во нашиот случај - Вештини за влијанието на економијата. Навистина, моделот на влијанието на економијата е добро позициониран да најде соодветна рамнотежа во сите три столба: економски, социјален и еколошки.

НАШИТЕ ОБУКИ

Погледнете ги курсевите и алатките

КУРСЕВИ

Проверете ги курсевите за обука засновани на темата „Вештини на влијание“ и „Влијателна економија“.

ПОИМНИК

Дознајте повеќе за Поимникот на Impact Academy

ЗА НАС

IMPACT ACADEMY

Кризите од последните децении и предизвикот од глобалните климатски промени, ги направија деловните менаџери свесни дека единствениот начин да се спречи профитот да биде нешто ефемерно е да се координираат економските, социјалните и еколошките димензии во една долгорочна корпоративна мисија.