Алатка

Проектот IMPACT ACADEMY има јасна цел да создаде Алатка за проценка колку добро претприемачката идеја ги исполнува ЦОР 2030 година.

Алатката за проценка на влијанието на SDG ќе биде бесплатен, онлајн ресурс за претприемачите и претприемачите кои се стремат, компаниите, претприемачите сами да го проценат степенот до кој нивната проектна идеја за претприемништво создава позитивно влијание врз 17-те цели за одржлив развој (SDGs).

Алатката ќе биде отворена за секој да ја користи и може да им помогне на претприемачите да ги идентификуваат релевантните перспективи за одржливост на нивната работа со едноставен и структуриран пристап.

Оваа алатка го оценува влијанието на проектната идеја врз секој од 17-те ЦОР како директно позитивно, индиректно позитивно, без влијание, индиректно негативно, директно негативно или потребно повеќе знаење. Алатката поттикнува размислување и заедничко учење за ЦОР и врските меѓу нив.

Алатката за проценка на влијанието на SDG им помага на корисниците да проценат како идеите, проектите, активностите, влијаат врз ЦОР.

Целта на ова WP е совршено поврзана со општата и специфичната цел на проектот бидејќи е практичен инструмент за промовирање на евалуацијата на влијанието.